IMG_1798Ondersteuning bij data verzamelen

Gegevens verzamelen voor een onderzoek kan op verschillende manieren: via bestaande en nieuwe registraties, vragenlijsten, literatuur, databanken en interviews.

Via bestaande registraties

Via werkprocessen van organisaties worden tegenwoordig allerlei gegevens digitaal vastgelegd. Data over een bepaald tijdvak of op een bepaalde peildatum kan ik verwerken tot een onderzoeksbestand.

Via een nieuwe registratie

Ik adviseer en ondersteun bij het opzetten van registraties die geschikt zijn voor onderzoeksdoeleinden. Als gegevens ontbreken, kan het opzetten van een nieuwe registratie zorgen voor een bruikbaar onderzoeksbestand in de toekomst. Bij de start van tijdelijke projecten of maatregelen is het verstandig te bedenken of een tussen- of eindevaluatie gewenst is en of hiervoor een registratie nodig is.

Via vragenlijsten

Vragenlijsten worden gebruikt om kwantitatieve gegevens te verzamelen: hoe vaak komen bepaalde meningen, motieven, gedragingen en ervaringen voor binnen een bepaalde groep. Een enquête bestaat uit een aantal vragen met vaste antwoordcategorieën en heeft beperkte ruimte voor toelichting. Het afnemen van enquêtes kan digitaal, per post, telefonisch of face-to-face. Ik heb ervaring met het opstellen en uitzetten van vragenlijsten.

Via interviews 

Interviews worden ingezet om kwalitatieve gegevens te verzamelen. Doel is inzicht te krijgen in de variëteit aan meningen, motieven, gedragingen of ervaringen binnen een bepaalde groep. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek vullen elkaar zo aan. Ik ben inzetbaar voor interviews als aanvulling op een kwantitatief onderzoek. Voor een volledig kwalitatief onderzoek kan ik doorverwijzen naar experts op dit vlak.

Via literatuur en databanken

Vaak bestaat er al informatie over een bepaald onderwerp. Het bestuderen van boeken, artikelen, notities, rapporten en databanken kan kwalitatieve en kwantitatieve informatie opleveren, waaraan ik graag meewerk.